TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi-2017

15 18 Nov Nov

Etkinlik Detayları

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ – 2017

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen, “TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017” ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan CBS kongreleri dizisinin 5. si olarak, 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde ve ilk defa uluslararası bir formatta, Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirilecektir.

“Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya” sloganı ile gerçekleştirilecek olan Kongrenin amacı Ülkemizde bir türlü arzu edilen niteliğe ulaşamayan CBS iklimine olumlu katkılar sunabilmektir. Bu amaçla, önceki kongrelerde olduğu gibi, bilim insanlarını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Kongrede, Ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının Harita Mühendisliği ve diğer meslek disiplinleri için açabileceği yeni ufuklar ortaya konacaktır.

Gelinen noktada veri paylaşımı ve özellikle kamu kurumlarının birlikte çalışabilmesine olanak tanıyacak Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA-TUCBS) halen oluşturulabilmiş değildir. Dünya`da ise son yıllarda “Açık Veri”, “Büyük Veri” gibi yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu kongrede yeniden, bir türlü başaramadığımız veri paylaşımına ve daha yeni bir kavram olarak verinin açık hale getirilmesine dikkat çekmek istedik. Verinin “açık” ya da “özgür” bırakılması, çok farklı kullanıcıların özgün bilgi ve ürünler üretebilmesine, bu yolla da yeni ufukların ve yeni iş alanlarının açılmasına olanak tanıyacak bir vizyondur. Nihayet kongremizin sosyal boyutu ve Ülkemizin belli alanlara sıkıştırılan gündemi ve insanımızı adeta daraltan iklimi itibariyle de “Özgür Dünya” dedik…

CBS kongreleri ile yaratılan etki ve sağlanan katkının süregelen kongreler dizisinde sürekli artırılması hedefi ile bu yıl beşincisi düzenlenecek olan CBS Kongresi`nin bu yıl ve bundan sonraki yıllarda “uluslararası” bir formatta gerçekleştirilmesi görüşü, Kongre Düzenleme Kurulu`nun önerisi ve TMMOB`nin onayı ile kabul görmüştür.

BİLDİRİ VE PANEL KONULARI
Kongre`de aşağıda belirtilen panel konuları ele alınacaktır. Teknik oturumlarda sunulacak bildiriler, bu konularda olabileceği gibi Açık veri, Web CBS, Semantik Web, Bağlantılı veri (Linked Data), Sensör Web, büyük konumsal veri, Konumsal analiz, zamansal CBS, 3B CBS, Görselleştirme, konumsal görsel analitik, konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik, veri madenciliği, konumsal veri kalitesi, konum temelli hizmetler, gönüllü coğrafi bilgi ve sistem tasarımı konularında da olabilir.

PANELLER

Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya
Ülkemizde özgürlükler, anayasal dayanaklar, yaşamda, bilimde ve üretimde özgürlük.

Ülke ve Kent Yönetımınde CBS
Ulusal Konumsal veri altyapısı, Kent ve ülke ölçeğinde doğal kaynakların yönetimi, Bütünleşik kent yönetimi, ilgili projeler, yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.

Belediyelerde CBS
Belediye ve tapu-kadastro ilişkisi, Mevcut işleyişte yaşanan sorunlar için CBS; İmar planı değişiklikleri ve plan uygulamada CBS, HM özel sektörü işlerinde CBS olanakları, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.

Enerji, Ulaşım, Telekominikasyon Ve Altyapıda CBS
Kentsel Altyapı ve CBS, Akıllı kentler, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.

Tarımda CBS
Çiftçi kayıt sistemi, Toplulaştırma projeleri, Toprak reformu, Doğrudan gelir destekleri, Tarımda sigortalama, İklim değişikliği ve yeni stratejiler, gıda güvenliği, hayvancılık, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.

Ülkemizde CBS Eğitimi
CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğü, Kamu ve Özel sektörün eğitimden beklentileri, Yurt dışında durum

ÖNEMLI TARIHLER

• Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Ağustos 2017
• Özet Değerlendirme Sonuçları: 30 Ağustos 2017
• Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi: 30 Ekim 2017
CBS ve ilgili alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör çalışan ve temsilcilerinin ve ilgili diğer paydaşların, bu yıl uluslararası bir formatta Adana`da düzenlenecek kongreye katılımlarını diliyor ve bekliyoruz.

Daha fazla detay için: http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs/
Online bildiri göndermek için: http://konferans.hkmo.org.tr/ocs/index.php/hkmo/cbs2017

Saygılarımızla,

Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı)
Prof. Dr. Çetin CÖMERT (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)

PAYLAŞ

Zaman

15 (Çarşamba) 09:00 - 18 (Cumartesi) 20:00

Yer

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi,Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 01330 Adana

37.056999835.3484403

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)